LADYS
Writer

Lady’s Lady | be attributed to V. W. | Bread & Roses
Twitter : Ladys
email : TheoryofLady
ReadAwrite : Ladys

 อันกามการุณย์ Non fa niente

นวนิยายกระแสสำนึกที่เล่าผ่านความเป็นแม่และความเป็นอื่น

เรื่องราวของลลนา เขาเป็นแม่คนหนึ่ง และเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ในปีแห่งการเปลี่ยนผัน จากลูก เป็นแม่
จากสมรส เป็นหย่าร้าง จากหญิง เป็นชาย
เขาได้พบกับชายคนหนึ่ง
ณ ถนนทรงวาด ชายคนนั้นเปิดประตูบ้านให้เขาอย่างผู้การุณย์

more detail

Take a Sip, Apocalypse

 

พวงกุญแจ Bella Beau

“เทวทูตของเธอมีปีกสีดำหรือ…ควอนโช”

ท้องฟ้านอกหน้าต่างเริ่มมืดครึ้ม กลิ่นฝนและดินที่ลอยมาแตะจมูกเริ่มชัดเจน คนถูกถามพยักหน้าก่อนตอบเสียงเบา “คิดว่าอย่างนั้น”

more detail

 

MARY H.

 

Lady’s Lady | be attributed to V. W. | Bread & Roses
Twitter : Ladys
email : TheoryofLady
ReadAwrite : Ladys